Ochrana osobných údajov

Verte, že vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a používame ich len tak, ako nám to dovolíte a ako je uvedené v nižšie uvedených zásadách ochrany osobných údajov.

 

Zásady ochrany osobných údajov
 

I. Základné ustanovenia Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je Lenka Kadlíková, IČO 05357209, so sídlom Školní 1394, Vrchlabí (ďalej len "prevádzkovateľ").
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: Lenka Kadlíková, Nerudova 1293, 54301 Vrchlabí e-mail: info@pieris.cz tel: 608 87107 Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viaceré konkrétne prvky fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.
 

II.Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal v dôsledku plnenia vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
 

III.Právny základ a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

    - oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

    - Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je

   - na vybavenie vašej objednávky a na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

    - zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity.

3. Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR.

 

IV.Doba uchovávania údajov Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje: - po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)

    - po dobu, kým sa neodvolá súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ale nie dlhšie ako 10 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa) 1.

   - zapojených do dodania tovaru/poskytnutia služieb/vykonania platieb podľa zmluvy, v závislosti od výberu služby. Informácie o ochrane osobných údajov služieb Mallpay nájdete v ich memorande a podmienkach.

   - Poskytovanie služieb prevádzky e-shopu a iných služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu

   - poskytovanie prieskumov spokojnosti zákazníkov

   - poskytovanie marketingových služieb

 

2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii mimo vyššie uvedených krajín.

 

VI.Vaše práva 1. Podľa podmienok GDPR máte

    - Právo na prístup k vašim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,

    - právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.

    - Právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.

    - právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a

    - právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

    - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.

2. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov.

 

VII. podmienky zabezpečenia osobných údajov Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírus, šifrovanie, zálohovanie, uzamknutá kancelária. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 

VIII.Záverečné ustanovenia Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára správca potvrdzuje.